Kanske vet du redan exakt vad din verksamhet behöver? Eller så behöver du beskriva läget och få ett förslag på vad det finns för utbildningsalternativ. Oavsett vilka behov ni har i er verksamhet så kan du kika lite på några färdiga förslag som du kan utgå ifrån när du planerar din verksamhets utveckling.

Inspirationspaketet

Omfattning: Tre timmar inklusive rast

Upplägg: Föreläsning (digital eller fysisk) och workshop med praktiska övningar

Syfte med föreläsningen: 

Föreläsningen utgår från Skolcoachboken: egen utveckling – gemensam framgång. Tillsammans skapar vi en samsyn genom att våga formulera gemensamma mål. Föreläsningen inspirerar deltagarna och tränar dem på att:

  • Ta fram sina egna och sina kollegors styrkor.
  • Tillföra varandra värde.
  • Skapa förtroende för varandra.
  • Kommunicera med förståelse som grund.

Deltagarna får inspiration och kunskap om hur de kan gå från att veta till att göra och på så sätt förändra sina egna beteenden och attityder till alltifrån arbetssituationer till privata sammanhang. De utvecklar förståelse för hur individer i deras omgivning beter sig och hur de kan visa varandra mer uppskattning. Stort fokus läggs på att stärka deltagarna genom att rent praktiskt träna dem på att ta fram sina egna styrkor och även hjälpa dem att lyfta sina kollegor, inte bara de som de kommer överens med utan framför allt de som de är mest olika. Föreläsningen består av teori och praktik genom reflektions- och diskussionsövningar. 

Återkoppling från deltagare av Inspirationspaketet

”Mycket inspirerande, intressant och relevant för skolutveckling men även för den egna utvecklingen som lärare och kollega.”

”Många kloka tankar kring formandet av ett arbetslag som jag själv vill jobba i.”

”Jag tar med mig hur viktigt det är att ta sig tid och sätta sig in i andras situation. Det är en väg till framgång.”

”Det skulle vara väldigt intressant att arbeta med bok och höra föreläsningen tillsammans i arbetslaget. Jag tror att det är bra att medvetandegöra och påminna kollegor om att vi är varandras arbetsmiljö.”

Utvecklingspaketet

Omfattning: Två till fyra halvdagar (under en termin eller ett läsår)

Upplägg: Inspirationsföreläsning (se innehåll Inspirationspaketet) samt ytterligare ett till tre tillfällen av uppföljning och fördjupning inom exempelvis följande områden:

  • Självledarskap: stress, inställning, drivkraft och motivation
  • Medarbetarskap: lojalitet mot uppdraget, ledning och kollegor
  • Kommunikation och ledarskap: relationer, förtroende och förståelse för andras beteenden

Syfte med utvecklingspaketet

Föreläsningarna utgår från Skolcoachboken: egen utveckling – gemensam framgång. Tillsammans skapar vi en samsyn genom att våga formulera gemensamma mål. 

Deltagarna får inspiration och kunskap om hur de kan gå från att veta till att göra och på så sätt förändra sina egna beteenden och attityder till alltifrån arbetssituationer till privata sammanhang. De utvecklar förståelse för hur individer i deras omgivning beter sig och hur de kan visa varandra mer uppskattning. Stort fokus läggs på att stärka deltagarna genom att rent praktiskt träna dem på att ta fram sina egna styrkor och även hjälpa dem att lyfta sina kollegor, inte bara de som de kommer överens med utan framför allt de som de är mest olika. Utbildningen består av teori och praktik genom reflektions- och diskussionsövningar. 

Deltagarna känner sig mer delaktiga i verksamheten och förstår att de kan påverka sin egen inställning till det pedagogiska uppdraget i högre grad. Vi skapar en känsla av tillsammans genom att deltagarna förstår sin egen betydelse i verksamheten samt hur vi samspelar inom och genom våra olika professioner, unika egenskaper, erfarenheter och hur vi väljer att agera. Vi tränar på att se situationer utifrån olika perspektiv och deltagarna får med sig verktyg som hjälper dem att välja hur de på bästa sätt hanterar de situationer som de hamnar i. 

Utbildningen består av föreläsningar och workshops innehållande reflektions- och diskussionsmoment, som hjälper deltagarna att komma vidare i sin personliga utveckling. 

Återkoppling från deltagare av utvecklingspaketet

”Nu förstår jag hur mycket jag kan påverka min inställning till saker och hur jag måste öva på det.” 

”Samsyn – tillsammans – handlingskraft.” 

”Linda vet vad hon pratar om, det är baserat på verkligheten.”

Utbildningspaketet

Omfattning: Tre heldagars utbildning under en termin eller ett läsår (går även att dela upp i halvdagar)

Upplägg: Tillsammans skräddarsyr vi innehållet helt efter verksamhetens behov.

Syfte med utbildningspaketet

Utbildningen utgår från Skolcoachboken: egen utveckling – gemensam framgång. Tillsammans skapar vi en samsyn genom att våga formulera gemensamma mål. 

Vi går på djupet med varför vi agerar som vi gör och vad vi kan lära oss av våra beteenden. Vi tränar deltagarna i att göra konkreta förändringar som leder dem och verksamheten framåt. I paketet ingår rådgivande samtal med deltagarna samt uppföljning och återkoppling. En nulägesanalys genomförs inledningsvis och en resultatanalays avslutningsvis. Under perioden följer vi kontinuerligt deltagarnas och verksamhetens utveckling och utvärderar framgången utifrån verksamhetens målsättningar.

Utbildningen består av föreläsningar, workshops, rådgivande samtal samt praktiska uppföljningar innehållande reflektions- och diskussionsmoment, som hjälper deltagarna att komma vidare i sin personliga utveckling. 

Återkoppling från deltagarna av utbildningspaketet

”Bra. Du gav ett seriöst och kompetent intryck och du hade flera goda exempel som förstärkte det du tog upp. Det var mycket intressant att lyssna till dig.”

”Utbildningen har gett oss ett gemensamt språk på arbetsplatsen.”

”Utbildningen sätter fokus på det som är möjligt att påverka.”